Ochrana osobných údajov


1. Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva prevádzkovateľ:


 Digination, s.r.o.

IČO: 51949521 
DIČ: 2120884227
IČ DPH: SK2120884227

Sídlo: Vajnorská 142 831 04 Bratislava – mestská časť Ružinov
(ďalej len „prevádzkovateľ“). 

Kontakt:

e-mail: info@tipverified.com 

2. Čo je to spracúvanie osobných údajov a aké pojmy sú so spracúvaním spojené?

Robíme všetko preto, aby ste sa u nás cítili bezpečne. Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie a osobné údaje. Úvodom by sme Vás radi oboznámili so základnými pojmami, ktoré sú uvedené v týchto Informáciách a ktoré Vám pomôžu lepšie tomuto usmerneniu porozumieť. Ide o pojmy, ktoré sú definované v príslušných právnych predpisoch, pričom sa ich snažíme pre vás „preložiť“ do prístupnejšej a zrozumiteľnejšej podoby:

■ osobný údaj – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napríklad meno, priezvisko, rodné číslo, telefónne číslo, emailová adresa, IP adresa a pod.,

■ dotknutá osoba – fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú,

■ spracúvanie osobných údajov – činnosť, ktorú prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ vykonáva s osobnými údajmi,

■ prevádzkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov; spracúvaním môže prevádzkovateľ poveriť sprostredkovateľa, 

■ sprostredkovateľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje pre prevádzkovateľa v jeho mene,

■ účel – dôvod, prečo prevádzkovateľ spracúva osobné údaje,

■ osobitné kategórie osobných údajov – citlivý osobný údaj, ktorý má špecifický charakter, ako napr. údaje o zdravotnom stave alebo biometrický údaj umožňujúci identifikáciu osoby,

■ oprávnený záujem – záujem prevádzkovateľa alebo aj iného subjektu, z ktorého vyplýva potreba spracúvania osobných údajov, ak prevažuje nad záujmami dotknutej osoby, napríklad keď je dotknutá osoba klientom prevádzkovateľa,

■ cookies – sú malé dátové súbory, ktoré sa ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača v počítači užívateľa a sú nevyhnutné pre niektoré funkcie webových stránok ako je napríklad prihlasovanie a často sa využívajú aj na sledovanie správania používateľov na Internetovej stránke, ich využívanie je možné zakázať vo väčšine internetových prehliadačov,

■ príjemca – fyzická osoba, právnická osoba, orgán verejnej moci alebo iný subjekt, ktorému sú osobné údaje poskytované,

■ služba – akákoľvek zo služieb, ktoré vám ponúkame.

3. Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame iba také osobné údaje, aby sme vám mohli poskytovať naše služby a podporu, aby sme dodržali naše zákonné povinnosti, a tiež aby sme chránili naše oprávnené záujmy.

Spracúvame najmä tieto kategórie osobných údajov:

■ Základné identifikačné údaje

Základné identifikačné údaje za účelom identifikácie užívateľa, patrí medzi nich napríklad meno a priezvisko, akademický titul, rodné číslo, dátum narodenia a číslo dokladu totožnosti.  

■ Kontaktné údaje

Medzi kontaktné údaje patrí napríklad e-mail, tel. číslo a kontaktná adresa/bydlisko.

■ Transakčné údaje 

Primárne ide o informácie o platbách: číslo bankového účtu a číslo/email Paypal účtu.

■ Technické údaje

Technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, platforma, Cookies.

■ Verifikácia dokladu totožnosti 

Aby sme mohli realizovať vyplácanie peňazí, v záujme bezpečnosti môžeme od vás vyžadovať kópiu dokladu totožnosti, ktorá slúži na verifikáciu údajov vedených na doklade, s údajmi ktoré ste zadali do nášho systému.

■ Osobné údaje vedené prostredníctvom sociálnych sietí

Naša Internetová stránka obsahuje niektoré odkazy sociálnych sietí. Majte na pamäti, že Vaše osobné údaje ste v tejto súvislosti už poskytli spoločnosti Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland a Instagram, Inc., 181 South Park Street, Suite 2, San Francisco, CA 941 07 alebo Google Inc. so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Žiadnym spôsobom nespracúvame Vaše osobné údaje ako napr. obrazová podobizeň, vek a iné údaje zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí.

■ Údaje potrebné pre účasť v nami organizovaných súťažiach

V prípade, ak sa rozhodnete zapojiť sa do súťaže organizovanej našou spoločnosťou a udelíte nám za týmto účelom súhlas, spracúvame za účelom zabezpečenia a spravovania vašej účasti v danej súťaži. Údaje, ktoré za týmto účelom spracúvame závisia od štatútu/podmienok konkrétnej súťaže.

4. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame na základe týchto právnych základov:

 1. a) Plnenie zmluvy 

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom plnenia predzmluvného vzťahu a následne zmluvného vzťahu podľa §13 ods. 1 písm. b) zákona, tzn. osobné údaje sú spracúvané za účelom zabezpečenia nami poskytovaných služieb a úhrady vašich provízií.

 1. b) Plnenie na základe zákona

Vaše osobné údaje spracúvame pre plnenie zákonnej povinnosti uloženej na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, napríklad pre účely vedenia účtovníctva, zákona o archívoch a registratúrach pre potreby archivácie, zasielanie marketingových informácií, reklamných materiálov a iných skutočností týkajúcich sa služieb či kampaní v zmysle zákona o elektronickej komunikácií.

 1. c) Plnenie na základe oprávneného záujmu

Bod 5.

 1. d) Plnenie na základe súhlasu

Bod 6.

5. Aký je náš oprávnený záujem?

Uchovávanie vašich základných osobných údajov (meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, rodné číslo a kontaktné údaje (email a tel. číslo) prostredníctvom oprávneného záujmu považujeme ako právny základ na vymáhanie právnych nárokov, predchádzaniu podvodov, ochrany pred zneužívaním, black list (tzv. čierna listina) a pre účely vzájomného kontaktovania. 

6. Ako nám môžete dať súhlas?

Váš súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov žiadame len v týchto prípadoch: 
– Kontaktný formulár 

– Registrácia

– Aktivácia účtu predajcu

– Verifikácia dokladu totožnosti

– Zasielanie špecialných ponúk a informácii

– Účasť v súťaži

Kontaktný formulár určený na odoslanie priamej správy zbiera nasledujúce osobné údaje: e-mailovú adresu, meno a telo správy, ktoré môže obsahovať osobné údaje, ak ich návštevník uvedie. Osobné údaje z odoslaného formulára sú uchované na dobu určitú a nevyhnutnú na vybavenie danej požiadavky.

Zasielanie špecialných ponúk a informácii zbiera osobné údaje: e-mailovú adresu. E-mailová adresa je uchovávaná na dobu 20 rokov alebo do odvolania.

Pri registrácií užívateľ zadáva svoje údaje v rozsahu: užívateľské meno, e-mailová adresa, poloha a heslo. V prípade aktivácie účtu tzv. “predajcu” sa zadáva, meno a priezvisko, telefónne číslo, dátum narodenia a bydlisko. Tieto údaje sú uchovávané po dobu 20 rokov alebo do odvolania, prípadne zrušenia užívateľského účtu.

Verifikácia dokladu totožnosti sa vykonáva v prípadoch, kedy je potrebné verifikovať údaje zadané užívateľmi do nášho systému s údajmi uvedenými na doklade totožnosti v záujme dokončenia vyplácania peňazí. Kópiu dokladu totožnosti vrátane osobných údajov vedených na doklade sú uchovávané po dobu 20 rokov alebo do odvolania, prípadne zrušenia užívateľského účtu.

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov: 

a) zaškrtnutím príslušného pola so spracovaním osobných údajov (checkbox)

b) písomným vyhlásením zaslaným na našu e-mailovú adresu.

Váš súhlas bude sprevádzaný aj v prípade udelenia súhlasu s používaním súborov Cookies na našej Internetovej stránke. Váš súhlas je samozrejme dobrovoľný! 

7. Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať písomne alebo elektronicky.

Čo by malo odvolanie súhlasu obsahovať? 

■  Kto odvolanie podáva (uveďte prosím vaše meno a priezvisko, a užívateľské meno aby sme vedeli, kto ste) 
■  Uveďte, komu odvolanie podávate. 
■  Uveďte výslovne, že si neželáte, aby sme ďalej spracúvali vaše osobné údaje 
■  Váš vlastnoručný podpis (v prípade písomnej formy odvolania).

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať? 

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, je možné poslať v písomnej podobe na korešpondenčnú adresu spoločnosti, a to z toho dôvodu, aby sme mali o Vašom odvolaní riadny záznam (nezabudnite prosím odvolanie podpísať) alebo elektronicky na vyššie uvedenú emailovú adresu.

8. Komu vaše údaje poskytujeme alebo sprístupňujeme?

Pri spracúvaní vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných príjemcov a sprostredkovateľov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť vaše osobné údaje v prípade vzájomnej dohody. V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje subjektu, u ktorého nie je štandard ochrany zabezpečený. Ochrana osobných údajov príjemcov sa riadi tzv. Politikou ochrany osobných údajov konkrétnej spoločnosti. Zoznam príjemcov:

–  Externá účtovná spoločnosti

– Administrátor na zasielanie elektronickej pošty (e-mailových správ) v prípade zasielania špeciálnych ponúk a informácii alebo dôležitých správ týkajúcich sa chodu alebo kvality poskytovaných služieb (napr. technické problémy s rozhraním)

– Administrátor na zasielanie overovacích kódov pre prípad overenia telefónneho čísla

– Prevádzkovateľ sociálnej siete (Facebook Inc., Instagram LLC)

– Administrátor elektronického platobného systému/brány (PayPal, Inc. a GoPay)

– Orgány činné v trestnom konaní, štátne orgány, finančná správa, daňový úrad a súdy

– Dodávateľ programátorských služieb

– Právny zástupcovia spoločnosti v prípade vymáhania pohľadávok alebo pri riešení právnych sporov

Naši príjemcovia a sprostredkovatelia sú tiež viazaní dodržiavaním striktných pravidiel na ochranu osobných údajov, vrátane dodržiavania mlčanlivosti tak, aby bol dodržaný čo najvyšší štandard právnej ochrany zodpovedajúci požiadavkám platných právnych predpisov v Slovenskej republike. Vyhlasujeme, že pri výbere sme postupovali v súlade s čl. 28 ods. 1 GDPR a § 34 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, t. j. dbali na odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť poskytnúť dostatočné záruky na to, že sa prijmú primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie spĺňalo zákonné požiadavky a aby sa zabezpečila ochrana vašich práv.

9. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo

 1. a) Účtovné doklady sa zo zákona uchovávajú po dobu 10 rokov.

Vymáhanie pohľadávok/Súdne spory

 1. a) Dokumenty týkajúce sa súdnych sporov sa uchovávajú po dobu 20 rokov.

Registratúra

 1. a) Registratúra sa zo zákona uchováva po dobu najviac 10 rokov. Osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov sú uchovávané do naplnenia účelu spracovania osobných údajov.

Cookies a IP adresa

 1. a) Najviac po dobu 24 mesiacov.

Evidencia užívateľov (registrácia) a aktivácia účtu predajcu

 1. a) Údaje o Vás uchovávame po dobu 20 rokov.

E-mail

 1. a) Vašu e-mailovú adresu v súvislosti so zasielaním špeciálnych ponúk a informácii alebo dôležitých správ v súvislosti s chodom poskytovaných služieb uchovávame po dobu 20 rokov.

Kontakt

 1. a) E-mailovú adresu a telo správy, ktoré ste nám zaslali v súvislosti s kontaktovaním uchovávame len do doby vybavenia Vašej žiadosti.

Súťaž

 1. a) V prípade, že sa rozhodnete zapojiť do súťaže organizovanej našou spoločnosťou, vaše údaje sú uchovávané po dobu 20 rokov.

Verifikácia

 1. a) Vaše údaje (vrátane dokladu totožnosti), ktoré ste nám zaslali v súvislosti s verifikáciou sú uchovávané po dobu 20 rokov.

10. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Osobné údaje ktoré spracúvame za vyššie uvedenými účelmi neprenášame do tretích krajín a medzinárodných organizácií.

11. Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email: info@tipverified.com.  


Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

12. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme, pričom nevyužívame prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania alebo profilovania. Listinná forma spracúvania Vašich osobných údajov sa vykonáva len z dôvodu vedenia účtovníctva, spracovania zmluvných podkladov, evidencie užívateľov a pre potreby vedenia vymáhaní pohľadávok/súdnych sporov.

13. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu Vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Technické prostriedky na spracúvanie osobných údajov sú náležite zabezpečené heslami, ktoré poznajú len oprávnené osoby. Tieto technické prostriedky sú uložené v prísne zabezpečených priestoroch, pričom sa nevynášajú ani neprenášajú. Prístup k nim majú len poverené osoby, ktoré sú riadne poučené, ovládajú našu interné predpisy a smernice upravujúce nakladanie s osobnými údajmi. Údaje o Vás sú umiestnené v chránenej databáze, aby žiaden z údajov neunikol. Internetová stránka je zabezpečená protokolom SSL od svetovo uznávanej certifikačnej autority, tzn. že komunikácia medzi vami a našou Internetovou stránkou je šifrovaná bezpečnostným kľúčom, tak aby ich nemohla prečítať žiadna tretia strana.

14. Sociálne médiá

Naša Internetová stránka obsahuje odkazy sociálnych médií Facebook, Instagram a Twitter. Prevádzkovateľ môže dostávať komentáre alebo odkazy, ktoré používateľ zdieľal na webových stránkach prevádzkovateľa na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Prevádzkovateľ môže okrem toho získavať údaje uvedené vo verejnom profile používateľa na Facebooku, Instagramu alebo Twitteru a všetky informácie, ktoré používateľ siete zdieľa pomocou služieb Prevádzkovateľa. Nezabúdajte, že vaše interakcie s týmito funkciami sa riadia politikou ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá tieto funkcie poskytuje, ako je:

Facebook Policy

Instagram Policy

Twitter Policy

15. Aké máte práva podľa GDPR?

          a) Právo na prístup k údajom

Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

          b) Právo na opravu

Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie.

          c) Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak 
– už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli; 
– odvoláte svoj súhlas; 
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov; 
– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne; 
– osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť; 

         d) Právo na obmedzenie spracúvania

Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak 
– nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; 
– spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili; 
-vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; 
– namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

         e) Právo na prenosnosť údajov

Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

         f) Právo namietať

Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch: 

– na základe súhlasu, 
– z dôvodu nášho oprávneného záujmu, 
môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

16. Vybavenie žiadostí

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte. Pri vybavovaní vašej žiadosti o výkon práva dotknutej osoby podľa GDPR vás môžeme požiadať o dôveryhodné overenie vašej totožnosti. 
Každá Vaša žiadosť o výkon práva dotknutej osoby bude individuálne a kompetentne posúdená, pričom o výsledku vás budeme vždy informovať najneskôr do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Proces vybavenia žiadosti spojenej s výkonom práva dotknutej osoby podľa GDPR je bezplatné. 
V prípade, ak by sme Vašu žiadosť o výkon práva dotknutej osoby nevybavili podľa Vašej mienky v súlade s GDPR, máte možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu (www.dataprotection.gov.sk).

17. Akým spôsobom môže dotknutá osoba uplatniť svoje právo a aký je postup prevádzkovateľa pri napĺňaní práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba môžete realizovať svoje práva podaním žiadosti, a to:

Prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri uplatňovaní jej práv súčinnosť.
Rovnako vás môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti, ak máme pochybnosti o vašej totožnosti.

Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä pre jej opakujúcu sa povahu, môžeme odmietnuť konať na základe vašej žiadosti, alebo môžeme požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady vynaložené na vybavenie žiadosti. Inak sa informácie v zmysle článku 12 ods. 5 GDPR a § 29 ods. 5 zákona poskytujú bezodplatne.

Na základe vašej žiadosti vám poskytneme informácie o opatreniach, ktoré sme prijali na základe žiadosti podľa článkov 15 až 22 GDPR a podľa § 21 až 28 zákona, bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca od doručenia vašej žiadosti. Lehota jedného mesiaca môže byť v prípade potreby predĺžená o ďalšie dva mesiace, na predĺženie má vplyv komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Budeme vás informovať o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

V prípade, ak by sme neprijali opatrenia na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vás budeme informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy v zmysle GDPR, resp. podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle Zákona.

Každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, oznámime každú opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov uskutočnenú podľa článku 16, článku 17 a článku 18 GDPR alebo § 22,23 a 24 Zákona, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie.